Dobrý den, u nás je slunečno – jak je u Vás ?

Ceník

CENÍK ubytování platný pro rok 2018 - ceny ubytování uvedeny v Kč, včetně DPH

PRO DELŠÍ POBYTY VÁM ZPRACUJEME NABÍDKU NA MÍRU – NAPIŠTE NÁM

PODÍVEJTE SE NA NAŠÍ AKČNÍ NABÍDKU UBYTOVÁNÍ – V SEKCI AKCE !!!

* Ceny za osobu platné při obsazení pokoje min.dvěma dospělými osobami (mimo jednolůžkového) 

** O prázdninách nabízíme především týdenní pobyty. Kratší čt-ne nebo po-čt a ostatní na dotaz. Děkujeme za pochopení. 

*** V termínech 30.3.-1.4.,  27.4.-1.5.,  4.-8.5.,  27.-30.9.  29.12-1.1. ubytování min.na tři noci

**** Všeobecné obchodní (ubytovací  a s tím spojené další služby) podmínky

CENÍK ubytování 2018****
SEZÓNA (os./noc)*                   “PRÁZDNINY”** od 29.června do 3.září DOSPĚLÝ        15+ DĚTI         2-15 DĚTI          0-2
TÝDENNÍ POBYT 490 Kč 290 Kč 0 Kč
OSTATNÍ 590 Kč 330 Kč 0 Kč
1 den/noc 790 Kč 390 Kč 0 Kč
MIMO SEZÓNU   ***         (os./noc)* DOSPĚLÝ        15+ DĚTI         2-15 DĚTI          0-2
2 více nocí 390 Kč 260 Kč 0 Kč
1 den/noc 490 Kč 330 Kč 0 Kč
Svátky: 29.3.-2.4.,  27.4.-1.5.,  4.-8.5.,  27.9-30.9.  a 29.12-1.1.  490 Kč  330 Kč  0 Kč
OSTATNÍ SLUŽBY DOSPĚLÝ        15+ DĚTI         2-15 DĚTI          0-2
Snídaně 99 Kč 70 Kč 0 Kč
Polopenze 240 Kč 160 Kč 0 Kč
Plná penze 360 Kč 250 Kč 0 Kč
     
Přistýlka / noc 290 Kč 290 Kč 250 Kč
Dětská postýlka / noc   80 Kč 80 Kč
Jednolůžkový pokoj 790 Kč    
Poplatek obci…os./noc 15 Kč    
Domácí mazlíček / noc 100 Kč
Parking ZDARMA
Ohniště ZDARMA
Bazén ZDARMA
Sauna / hod. max.4os. 490 Kč
Segway dle ceníku
Skůtr 125ccm / 1 den 890,-Kč
Elektrokola  2hod. / den 290,-/490,-Kč
Koloběžky 2hod./den 190,-/290,-Kč
Sport. a společenské hry dle ceníku
Print This Page

**** Všeobecné obchodní (ubytovací  a s tím spojené další služby) podmínky :

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PENZIONU SLUNEČNO

I. Úvod

Tyto Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi firmou Anexe s.r.o. – poskytovatelem ubytovacích služeb Penzionu Slunečno a zákazníky. Tyto podmínky se vztahují pouze na služby poskytované Penzionem Slunečno. Podmínky jsou pro všechny strany závazné a uhrazením zálohy zákazníkem nabývají povahy smlouvy v souladu s platnými ustanoveními obecně závazných předpisů České republiky.

II. Zákazník

Zákazníkem – ubytovaným v Penzionu Slunečno – jsou osoby starší 18 let. Osoby mladší 18 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let.

III. Vznik smluvního vztahu

Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem a firmou Anexe s.r.o. vznikne na základě objednávky (telefonické/e-mailové/poštou/dopisem). Na základě objednávky zašle firma Anexe s.r.o. zákazníkovi nabídku a zároveň rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu maximálně 7 dnů, delší dobu rezervace lze dohodnout pouze mailem. Během této doby je nutno uhradit zálohu (10-50% z ceny poskytovaných služeb – uvedeno v nabídce). Tato nabídka (zasílaná zpravidle mailem) obsahuje veškeré potřebné údaje – jméno zákazníka, počet lůžek, termín ubytování, výši zálohy. Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými podmínkami, Všeobecnými podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami. Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s výše uvedeným. Za smluvní závazek dalších osob uvedených na přihlášce odpovídá zákazník, který objednávku podal. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po 7 dnech je rezervace zrušena.

IV. Ceny

Ceny služeb jsou uvedeny v nabídkových materiálech. Jedná se o ceny sjednané dohodou mezi firmou Anexe s.r.o. a zákazníkem dle zákona č. 526/1992 Sb. Úhrada ceny pobytu má tyto formy: záloha ve výši 10-50% z celkové ceny je splatná během 7 dnů po objednávce (složenkou, hotově nebo bankovním převodem). Doklad o uhrazení je nutno uschovat pro nástup ubytování. Doplatek je splatný v hotovosti ihned po příjezdu do penzionu. V případě neuhrazení dohodnutých záloh v termínu je rezervace automaticky stornována bez náhrady.

V. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo být řádně informován o veškerých podmínkách týkajících se jeho pobytu, využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb, odstoupit od smlouvy pokud kvalita a rozsah služeb neodpovídá písemné dohodě na přihlášce, stornovat pobyt kdykoliv před započetím (v tomto případě se vzájemný vztah řídí dále uvedenými storno podmínkami). K povinnostem zákazníka patří včas zaplatit dohodnutou zálohu, uchovat přihlášku a doklad o zaplacení zálohy a tyto předložit při nástupu ubytování, dodržovat interní předpisy zařízení a v případě hrubého porušení a následného odepření dalších služeb nemá nárok ne jakoukoliv finanční ani jinou náhradu. Je povinen uhradit veškeré škody způsobené svým jednáním v penziónu

 VI. Práva a povinnosti poskytovatele služeb

Firma Anexe s.r.o. si ukládá za povinnost zajistit všechna práva zákazníka uvedená v bodě 6. Právem firmy Anexe s.r.o. je v případech, které nemůže ovlivnit a) změnit termín pobytu, b) změnit ceny, c) změnit rozsah služeb, d) zrušit smlouvu. Pokud zákazník se změnami a) až d) nesouhlasí, má právo do 48 hodin od vyrozumění o změnách písemně od smlouvy odstoupit. V tomto případě vrátí firma Anexe s.r.o. 100% zaplacené ceny ubytování zákazníkovi. Rozhodující je datum doručení odstoupení od smlouvy.

V opačném případě se má za to, že zákazník se změnou souhlasí. V případě, že dojde k situaci, kdy firma Anexe s.r.o. bude vracet zákazníkovi finanční částku, je povinna tak učinit v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od vzniku skutečnosti rozhodné pro navrácení.

VII. Stornovací podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodů, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou formou. Toto odstoupení musí být doručeno firmě Anexe s.r.o a zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky.

více než 30 dnů – 30% z ceny pobytu

16 -29 dnů – 50% z ceny pobytu

0-15 dnů – 100% z ceny pobytu

Poznámka: Počítají se vždy jednotlivé kalendářní dny a to takto: 1. počítaný den je den storna zákazníkem uvedený na stornu. Posledním počítaným dnem je den před nástupem (plánovaným započetím čerpání služeb). Jako storno celého pobytu je považováno i nenastoupení ubytovacích služeb v den vyznačeném na přihlášce. Den následující po vyznačeném dni nástupu jsou veškerá rezervovaná místa uvolněna pro potřeby jiných zákazníků. Firma Anexe s.r.o. je povinna v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 30 kalendářních dnů převést zbývající částku zákazníkovi.

Upozornění: Firma Anexe s.r.o. vyžaduje zaplacení stornopoplatků i v případě závažných důvodů jako jsou nemoc, povolávací rozkaz, živelné pohromy apod. Pro tento případ doporučujeme sjednat kvalitní pojištění proti stornopoplatkům a nárokovat náhradu na pojišťovně. Stornopoplatek musí být uhrazen i v případě, že se zákazník neúčastní pobytu v důsledku jím udaných nesprávných údajů na přihlášce nebo nepředložení dokladu o zaplacení zálohy. Změna termínu se považuje za stornování pobytu a následnou novou objednávku.

VIII. Reklamace pobytu (služeb)

V případě, že služby uvedené na přihlášce (řádně zaplacené) neodpovídají v plném rozsahu nebo kvalitě, má zákazník právo na reklamaci. Zákazník je povinen, v případě zjištění závad, uplatnit reklamaci ihned na místě u ubytovatele tak, aby mohla být náprava učiněna přímo na místě. Pokud se nepodaří sjednat nápravu, sepíše zákazník spolu s poskytovatelem služeb protokol o reklamaci, který musí podepsat obě strany. Pokud není možné tento protokol sepsat s poskytovatelem služeb, pak sepíše zákazník reklamaci sám s uvedením svědka (nutné kontaktní údaje) a jeho podpisem. Protokol nebo reklamaci je zákazník povinen neprodleně po ukončení pobytu (maximálně však 7 dnů) zaslat firmě Anexe s.r.o. Bude-li reklamace, po prošetření, shledána oprávněnou, má zákazník právo na poskytnutí přiměřené slevy. Výsledek reklamačního řízení je povinna firma Anexe s.r.o. oznámit zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od data podané reklamace. V případě poskytnutí slevy je firma Anexe s.r.o. povinna vrátit částku zákazníkovi do 7 dnů od oznámení o prošetření reklamace.

IX. Pojištění

Firma Anexe s.r.o. nezahrnuje do ceny pobytů pojištění. Zákazníkovi se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v České republice “Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku i zahraničí včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty”.

X. Přechodná a závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti 1.ledna 2015. Platnost je omezena vyhlášením nových Všeobecných podmínek a platnost těchto podmínek může být individuálně upravena výhradně písemnou formou. Zákazník uhrazením zálohy na přihlášce potvrzuje, že se Všeobecnými podmínkami souhlasí a zavazuje se respektovat je.

 

 GDPR    -   SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Souhlasím, aby penzion Slunečno Kamenice 1, 294 04 Dobšín , provozovatel Anexe s.r.o., se sídlem v Turnově, IČO 25297848 (dále jen „Správce“), zpracovával mé osobní údaje pro marketingové účely spočívající v nabídce ubytovacích a souvisejících služeb poskytovaných Správcem, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 „GDPR“, na dobu neurčitou, nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

 Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním mých osobních údajů, zejména:

- na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, nebo omezení zpracování;

- vznést námitku proti zpracování;

- na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

- kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Dále potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním, zejména:

- mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;

- s mými údaji jsou prováděny následující úkony: uložení do databáze, úpravy v případě, že je doplním nebo se dožádám úprav, vyhledávání, třídění a likvidace po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.

 

V případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů obrátit na emailovou adresu adamek@slunecno-cesky-raj.cz nebo na telefonní číslo 775 101 144.

 

 

Penzion Slunečno,

Kamenice 1 , 29404 Dobšín

Anexe s.r.o.

25297848 / CZ 25297848

Károvsko 2075

511 01 Turnov

CzechEnglishGerman
Z Českého ráje
103
Kontakt

Penzion SLunečno

Penzion SLUNEČNO
29404 Dobšín - Kamenice
okres Mladá Boleslav - CZ

Objednávky: +420.775 101 144
Restaurace: +420.774 443 016
Ubytování: +420.775 101 144

adamek@slunecno-cesky-raj.cz
penzion@slunecno-cesky-raj.cz
www.slunecno-cesky-raj.cz

50°29'22.585"N, 15°6'40.669"E